'photograhpy'에 해당되는 글 7건

사진/모델 portrait

SONY | SLT-A99V | Manual | Spot | 1/60sec | F/1.4 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2018:04:18 19:58:11


'사진 > 모델 portrait' 카테고리의 다른 글

지인  (0) 2018.10.16
조나나  (0) 2018.10.10
untitled  (0) 2018.10.08
조민경 씨  (0) 2018.10.06
백경대  (0) 2018.10.04
작년 10월...  (0) 2018.10.03
0 0
사진/모델 portrait

SONY | SLT-A99V | Manual | Spot | 1/125sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2018:02:11 15:35:16


SONY | SLT-A99V | Manual | Spot | 1/2500sec | F/1.6 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2018:02:11 15:20:49


'사진 > 모델 portrait' 카테고리의 다른 글

조민경 씨  (0) 2018.06.22
김학동 씨  (0) 2018.06.22
성눈아 씨  (0) 2018.05.22
백경대  (0) 2018.05.08
연기...  (0) 2018.05.08
성눈아 씨  (0) 2018.05.02
0 0
사진/모델 portrait

SONY | SLT-A99V | Manual | Spot | 1/100sec | F/1.6 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2018:04:18 18:50:48

SONY | SLT-A99V | Manual | Spot | 1/100sec | F/1.6 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2018:04:18 18:51:21

SONY | SLT-A99V | Manual | Spot | 1/100sec | F/1.6 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2018:04:18 18:51:28


SONY | SLT-A99V | Manual | Spot | 1/100sec | F/1.6 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2018:04:18 18:51:17


'사진 > 모델 portrait' 카테고리의 다른 글

성눈아 씨  (0) 2018.05.02
성눈아 씨  (0) 2018.05.02
김학동 씨  (0) 2018.04.25
나를 봐  (0) 2018.04.22
백경대...  (0) 2018.04.11
마네킹 처럼...  (0) 2018.04.06
0 0
사진/모델 portrait

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:12:26 19:55:14

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:12:26 19:56:43

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:12:26 19:58:00

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:12:26 19:58:27

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:12:26 19:58:33

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:12:26 20:02:16

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:12:26 20:04:09

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:12:26 20:04:12

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:12:26 20:23:46

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200 | Off Compulsory | 2017:12:26 20:23:53

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/80sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2017:12:26 20:54:54

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/30sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2017:12:26 21:05:06

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/30sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-500 | Off Compulsory | 2017:12:26 21:07:04

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2017:12:26 21:13:40

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/100sec | F/1.7 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2017:12:26 21:18:28


오버샤픈, 오버다지&번 주의할 것


눈핏줄, 피부보정 좀 더 세심히


흔들림 주의...

'사진 > 모델 portrait' 카테고리의 다른 글

히힛!  (0) 2018.01.27
백경대  (1) 2018.01.24
롯데백화점 광복점, 남포동에서...  (0) 2018.01.15
백경대  (0) 2018.01.11
성눈아 씨  (0) 2018.01.04
오마쥬...  (0) 2017.12.27
0 0
사진/모델 portrait

SONY | SLT-A99V | Manual | Pattern | 1/60sec | F/2.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-250 | Off Compulsory | 2017:09:13 18:38:46
'사진 > 모델 portrait' 카테고리의 다른 글

조나나 씨  (0) 2017.11.13
조나나  (0) 2017.11.13
김진범 씨  (0) 2017.11.07
성눈아  (0) 2017.11.03
김예주  (0) 2017.11.02
성눈아  (0) 2017.10.31
0 0
1 2
블로그 이미지

모든 것은 과정이다.

노완동